Poutní odznak svátku Kopí a hřebů Páně

 

Na Karlštejně bude pro poutníky, kteří doprovodili císaře Karla IV. a jeho dvůr, opět k zakoupení jedinečná replika poutního odznaku svátku Kopí a hřebů Páně. Pážata budou připravena poutníkům tento odznak prodat na nádvoří hradu Karlštejna. Cena této repliky bude činit 100,-Kč.
Tento poutní odznak byl vyráběn u příležitosti vystavování říšských svátostin v Praze.

Více informací na facebooku.

Průvod Karla IV. na Karlštejn   4. - 5. 6. 2016


 

    

 

      Karel Čtvrtý z Boží milosti císař Římský, vždy vznešený a Český král, se svou chotí královnou Alžbětou Pomořanskou, s rytíři, jezdci a dalšími příslušníky královského dvora, vyjede ve vší slávě v sobotu dne 4. června L. P. 2016  z Radotína. Bude pak pokračovat přes Černošice a Mokropsy do Dobřichovic, kde stráví noc. V neděli se průvod vydá z Dobřichovic přes Lety, Řevnice, Zadní a Hlásnou Třebaň na Karlštejn, aby zde v Kapli sv. Kříže slavnostně uložil korunovační klenoty. 

 

     Desátý jubilejní ročník Královského průvodu pořádá již po třetí město Dobřichovice ve spolupráci s agenturou  Alotrium a Dobřichovickou divadelní společností za podpory svazku obcí Region Dolní Berounka, Radotína, Karlštejnského kulturního sdružení a hradu Karlštejn.

     Hlavních rolí v Průvodu Karla IV. se i letos zhostí členové Dobřichovické divadelní společnosti. V roli císaře a krále Karla IV. se již po třetí objeví Karel Král a královnu Alžbětu Pomořanskou opět ztvární Monika Vaňková.

     Ve všech obcích a městech na trase průvodu bude připraveno slavnostní uvítání na počest císaře.

 

     Již tradiční Průvod Karla IV. s korunovačními klenoty volně navazuje na historickou tradici poutě spojené s vystavováním císařských korunovačních klenotů v Praze na Dobytčím trhu (dnes Karlovo náměstí) vždy první neděli po Velikonocích.

 

    

- Za pořadatele Ing. Petr Hampl a Ing. Josef Kutílek -

 

 undefined

 

Kaple svatého Kříže

Kaple svatého Kříže ve Velké věži byla vysvěcena v roce 1365 a už od počátku sloužila jako místo pro uložení sbírky relikvií a říšských korunovačních klenotů. České korunovační klenoty byly na Karlštejn převezeny kvůli bezpečnosti na počátku husitských válek a zůstaly zde téměř 200 let.

 

 

 

 

 *****

Přenesení říšských svátostin do Prahy

   "Léta Páně 1349 pan král, povolav syna Ludvíka Bavora, v přítomnosti knížat se s ním v Praze dohodl, aby mu byly do Čech přineseny říšské svátostniny. Potom poslal pan král slavnostní posly do Bavor do Mnichova, aby mu přinesli ostatky; a když byly přineseny, pan král na Květnou neděli dne 21. března 1350 s panem arcibiskupem a jinými knížaty a šlechtici, jakož i veškerým duchovenstvem, provázen četným zástupem lidu, pěšky vyšel vstříc slavnostninám na Vyšehrad s velikou slávou a zbožností. A byly na Novém Městě po předchozím kázání ukazovány veškerému lidu a potom je doprovodil na Pražský hrad. Jsou pak říšské svátostniny tyto: veliká část dřeva svatého kříže, kopí, kterým byl na tom kříži proboden bok Páně, hřeb, kterým byl Pán na témž kříži přibit, říšská koruna svatého Karla a meč, který mu byl poslán z nebe po andělu proti pohanům, rámě svaté Anny a četné jiné věci, které mívají císaři.

   A král Karel, roznícen zvláštní zbožností, obdržel od Apoštolské stolice, že byl ustanoven v zemi české a německé pro uctívání oněch ostatků zvláštní den a aby byl slavnostně se zvláštním obřadem, jejž pan Karel s jinými theology složil, slaven po věčné časy každého roku v pátek po první neděli po velikonocích. A pan papež udělil na naléhání řečeného krále veliké odpustky všem, kdož přicházeli do Prahy na řečenou slavnost a na vystavování těch ostatků, jak je podrobněji obsaženo v jeho bulách. A opravdu v těch dobách, kdy byly za oné slavnosti ukazovány tyto říšské odznaky, scházelo se do Prahy ze všech končin světa tak veliké množství lidí, že by to nikdo neuvěřil, leda ten, kdo to viděl na vlastní oči. Pro ten převeliký sběh byl zaveden a na tu dobu položen druhý výroční trh na Novém Městě pražském."

  

Svátostniny byly uloženy nejdříve na Pražském hradě a potom na Karlštejně a byly každoročně vystavovány v „den svátostí“ v dřevěné kapli Božího těla na Novoměstském rynku. Papež Kliment VI. udělil k tomu souhlas a také aby byly zajištěny všem, kdož při tom vykonají náležitou pobožnost, odpustky sedmi let a 280 dní.  

 

 

 

 *****

 

 

 

undefined

 

 

Máte dotaz či připomínku ke Královskému průvodu?
Vytvořeno systémem web-rychle.cz